Polityka prywatności ADECO ADAM SKOWRON

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

I. ADECO Adam Skowron z siedzibą przy ul. Międzyborskiej 48 lok. 77, 04-041 Warszawa, nr NIP 113-24-54-684 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: biuro@producentrolet.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

1. W celu realizacji umowy która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa z art.6 ust.1 lit.a RODO), w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
2. Marketingu bezpośredniego naszych usług.
3. Badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z usług.
4. Wykonywania praw w tym rozpoznawania ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń związanymi z zawartą z Panią/Panem umową. Co oznacza, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
5. Nie dokonujemy profilowania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

IV. Przysługujące Pani/Panu prawa:

Pani/Pan posiada prawo:
1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
2. Dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku – prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego.
Możemy ujawniać oraz powierzyć Państwa dane osobowe lub powierzyć przetwarzanie danych osobowych, podmiotom współpracującym z ADECO Adam Skowron, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne.
ADECO Adam Skowron wymaga od tych podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

V. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

VI. Okres przechowywania danych

1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez ADECO Adam Skowron działalności gospodarczej, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli nie dłużej niż przez 24 miesiące, od dnia w którym umowa wygasła.
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z negocjacjami i ustaleniami dotyczącymi tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Infolinia Konsumencka:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem Administratora pod adresem e-mail: biuro@producentrolet.pl